انجمن گروه مسئول توصيف موضوعات جوابها
ويژه معلمان
  ابتدايي   ۵ ۳
  راهنمايي فرنوش - l - laleh   ۴  
ويژه دانش آموزان
  مقطع ابتدايي فرنوش   ۳ ۲
  مقطع راهنمايي   ۴ ۱