نظرسنجی   سوالات متداول    پرسش و پاسخ     تابلو اعلانات   نقشه سایت   نمای اصلی  
 
 
 
 

كتاب های درسی دبستان
چهارشنبه 18 مهر 1397  ساعت: 11:55عوم تجربي

پايه اول دبستان

كد كتاب : 4


سال تحصيلي 97/98

فايل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.04 مگابایت
PDF icon بخش اول 3.28 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.67 مگابایت
فايل کامل کتاب:
 
PDF icon علوم تجربی 9.12 مگابایتعلوم تجربی

پايه دوم دبستان

كد كتاب : 07

سال تحصيلي 97/98

فايل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 3.66 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.81 مگابایت
فايل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 8.39 مگابایتعلوم تجربی

پايه سوم دبستان

كد كتاب :11

سال تحصيلي 97/98

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon بخش اول 398.4 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.73 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 930.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 7.14 مگابایت
 علوم تجربی

پايه چهارم دبستان

كد كتاب :16

سال تحصيلي 97/98

فایل کامل کتاب: 
کتاب معلم علوم چهارم دبستان 6 مگابایت 


علوم تجربي

پايه پنجم دبستان


كد كتاب :22

سال تحصيلي 97/98

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 885.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 868.89 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.27 مگابایت
PDF icon بخش سوم 825.51 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.36 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.05 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.17 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.02 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 875.84 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 7.9 مگابایت

علوم تجربی


پايه ششم دبستان

كد كتاب :34/2

سال تحصيلي 96/97

فایل کامل کتاب: 
PDF icon علوم تجربی 6.07 مگابایت


كتاب هاي راهنماي معلم

راهنمای معلم علوم تجربی اول دبستان

کد کتاب: 53
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 98.31 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 507.07 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 448.99 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 453.01 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم علوم تجربی 1.16 مگابایت

راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان

کد کتاب: 56
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 3.71 مگابایت
PDF icon بخش اول 5.37 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم علوم تجربی دوم دبستان 9.91 مگابایت

کتاب معلم علوم تجربی سوم دبستان

کد کتاب: 60
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 470.66 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 557.99 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 900.03 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 983.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس)علوم تجربی سوم دبستان 1.56 مگابایت

کتاب معلم علوم تجربی چهارم دبستان

کد کتاب: 65
سال تحصیلی: 87-88
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 148.1 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 756.43 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 206.98 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 345.1 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 697.87 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 731.46 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 869.6 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 862.32 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 539.3 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 610.85 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 669.16 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 610.08 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 752.55 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 672.21 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 509.98 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم 748.82 کیلوبایت
PDF icon بخش شانزدهم 433.19 کیلوبایت
PDF icon بخش هفدهم 59.05 کیلوبایت

علوم تجربی پنجم دبستان

کد کتاب: 71
سال تحصیلی: 87-88
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 119.25 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 501.36 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 42.81 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 129.84 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 424.87 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 422.76 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 553.77 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 397.46 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 421.82 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 467.57 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 399.41 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 465.55 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 397.59 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 694.48 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 830.79 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم 225.77 کیلوبایت
PDF icon بخش شانزدهم 61 کیلوبایت

کتاب معلم علوم تجربی ششم دبستان

کد کتاب: 74/27
سال تحصیلی: 91-92
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 435.94 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 869.7 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 988.38 کیلوبایت
دفعات بازديد: 26693
تعداد بازديدكنندگان: 21133